Real Knowledge

“ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล” แหล่งเรียนรู้ทุกทักษะด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจฯ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

หอสมุดคุณภาพที่มีหนังสือครบถ้วนในทุกแขนงวิชาความรู้ ให้บริการตั้งแต่ 8.30-17.00 น. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ โดยมีบริการยืมคืนบนระบบเครื่อข่ายภายในมหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจฯ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยและตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

คณะบริหารธุรกิจฯ

ศูนย์สุพรรณบุรี

ที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยและตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

คณะบริหารธุรกิจฯ

ศูนย์นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวให้ทันตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน จึงมีการปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

สาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจฯ

สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

มุ่งเน้นผลิตนักบัญชีเพื่อให้มีความรู้สอบด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยมุ่งหมายที่จะฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

สาขาวิชาการจัดการ (Management)

มุ่งเน้นผลิตนักจัดการเพื่อแก้ปัญหาในองค์กรตลอดจนสามารถกำหนดกลยุทธ์และกำหนดแนวทางการทำงานที่ส่งผลให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าเพื่อการแข่งขันในภาคธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

มุ่งเน้นผลิตนักการตลาด นักบริหารธุรกิจที่เข้าใจโลกของตลาดสมัยใหม่ มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบของการแข่งขัน

สาขาวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (Information and Digital Innovation

การมุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสามารถทำงานได้จริงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในคณะบริหารธุรกิจฯ

สำนักวิทยบริการที่ทันสมัย

หอสมุดคุณภาพที่มีหนังสือครบถ้วนในทุกแขนงวิชาความรู้ ให้บริการตั้งแต่ 8.30-17.00 น. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ โดยมีบริการยืมคืนบนระบบเครื่อข่ายภายในมหาวิทยาลัย

การคมนาคม การเดินทางที่สะดวก

ที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยและตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

หลักสูตรมีคุณภาพผ่านมาตรฐาน สกอ.

คณะบริหารธุรกิจฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวให้ทันตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน จึงมีการปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ

รางวัลเกียรติยศมากมายที่คณะบริหารฯ ได้รับล้วนมาจากการให้ความสำคัญกับการแสดงศักยภาพของบุคลากรภายในและนักศึกษาในการแข่งขันทั้งในเวลาระดับชาติและนานาชาติ

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทุกหลักสูตรการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจฯ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณภาพตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหรืออนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษาแบบให้เปล่วมากกว่าหนึ่งแสนบาทถูกมอบให้กับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจฯ ในแต่ละภาคการศึกษา ปัจจุบันมีทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอด 4 ปี จนจบการศึกษาสำหรับสาขาวิชาการบัญชี (ทุนห้องเรียนอัจฉริยะ)

พันธมิตรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ